Twój koszyk

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub zwane RODO) spółka pod firmą ,,HARIUS S.C.” z siedzibą we Przemyślu, ul. Monte Cassino 16B/50, 37-700 Przemyśl, e-mail: biuro@harius.pl, tel.: +48 794 277 708 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ,,HARIUS S.C.”.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą „HARIUS S.C”., z siedzibą we Przemyślu, ul. Monte Cassino 16B/50, 37-700 Przemyśl, NIP 7952512745, REGON 180649229 (dalej zwana „Spółką”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Administratorem można się skontaktować poprzez email biuro@harius.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

a.) świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, jak również działań podjętych przed zawarciem umowy na Państwa żądanie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) kierowaniem do Pana/Pani przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraził/ła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pana/Pani treści marketingowych w okresie świadczenia na rzecz Pana/Pani usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pan/Pani wyraził/ła zgodę,
c.) wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) przetwarzaniem dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a.) zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b.) po sprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji) – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z rozpatrywania reklamacji,
c.) świadczenia na rzecz Pana/Pani usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na rzecz Pana/Pani usług drogą elektroniczną,
d.) kierowania do Pana/Pani przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
e.) o którym mowa w pkt. III lit. c) powyżej – przez cały okres niezbędny do wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Spółce,
f.) o którym mowa w pkt. III lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pana/Pani rzecz usług drogą elektroniczną,
g.) o którym mowa w pkt. III lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
c.) operatorzy usług pocztowych i kurierskich,
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Spółka nie będzie przekazywała Pana/Pani danych osobowych do osób/firm trzecich.

7. Pana/Pani dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b.) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c.) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
d.) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f.) przenoszenia danych osobowych,
g.) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
h.) prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Wycofanie zgód można dokonać samodzielnie logując się do swojego profilu lub też wysłać email na adres: biuro@harius.pl.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Z poważaniem,
HARIUS S.C.

Wybierz Walutę